k8s节点管理

节点管理

查看节点
#查看节点基本信息
kubectl get nodes

#查看节点详细信息
kubectl get nodes <节点名字> -o wide
kubectl describe nodes <节点名字>
节点调度
#停止向此节点调度
kubectl cordon <节点名字>

#将此节点上的所有容器驱逐到其他节点
kubectl drain <节点名字>

#恢复向此节点调度pod
kubectl uncordon <节点名字>
标签
#打标签
kubectl label nodes <节点名字> <标签key>=<标签val>  

#删除节点标签
kubectl label nodes <节点名字> <标签key>- 
删除节点
# 驱逐节点上的pod
kubectl drain <节点> --delete-local-data --force --ignore-daemonsets

# 删除节点
kubectl delete nodes <节点>